Klaipėdos sporto fotografijų paroda-atvira visuomenei

Nuo 2020 m. sausio 8 d. „Švy­tu­rio“ are­no­je visi norin­tie­ji gali pasi­gro­žė­ti Klai­pė­dos mies­to spor­to foto­gra­fi­jų paro­da. Joje eks­po­nuo­ja­mi 34 su Klai­pė­dos spor­tu susi­ję kad­rai.   

Šiuos dar­bus nemo­ka­mai gali­ma pama­ty­ti „Švy­tu­rio“ are­nos fojė ant­ra­ja­me aukš­te įvai­rių ren­gi­nių metu.

Minė­ta paro­da jau buvo gali­ma pasi­gro­žė­ti 2019 m. gruo­džio 20 die­ną Klai­pė­dos pilia­vie­tės ryti­nės kur­ti­nos kon­fe­ren­ci­jų salė­je per ren­gi­nį „Klai­pė­dos mies­to spor­to apdo­va­no­ji­mai 2019“.

Paro­do­je eks­po­nuo­ja­mi geriau­si atrink­ti dar­bai, kurie buvo pateik­ti Klai­pė­dos leng­vo­sios atle­ti­kos mokyk­los (LAM) ren­gia­mam spor­to foto­gra­fi­jų kon­kur­sui.

Kon­kur­sui savo dar­bus patei­kė 16 auto­rių, paro­dai atrink­ti 34 kad­rai (iš viso buvo atsiųs­ti 77 dar­bai).

Kon­kur­so dar­bus ver­ti­no ir paro­dai atrin­ko komi­si­ja, kurią suda­rė foto­gra­fi­jos meni­nin­kas Remi­gi­jus Trei­gys, spor­tuo­jan­tis foto­gra­fas And­rius Lamaus­kas, foto­gra­fuo­jan­tis archi­tek­tas Vai­do­tas Dap­ke­vi­čius, spor­to žur­na­lis­tas Pau­lius Matu­le­vi­čius ir paro­dos kura­to­rius Darius Rai­šu­tis.

Paro­do­je galė­si­te pama­ty­ti ir komi­si­jos „Metų spor­to kad­ru“ pri­pa­žin­tą And­re­jaus Zele­vo foto­gra­fi­ją „Visiš­ka B'ava­ri­ja“. Nuo­trau­ko­je, kurio­je užfik­suo­ta žir­gi­nio spor­to aki­mir­ka, pui­kiai atspin­di­ma emo­ci­ja, dra­ma­tiš­ku­mo ir nesu­vai­din­tos tikro­vės jaus­mas. Nuo­trau­ko­je pavaiz­duo­tas šalia kliū­ties suklu­pęs ir dra­ma­tiš­kai dėl išli­ki­mo kovo­jan­tis žir­gas bei jo rai­te­lė.

Taip pat galė­si­te pasi­gro­žė­ti ir „Klai­pė­dos mies­to spor­to apdo­va­no­ji­mai 2019“ ren­gi­nio metu daly­vių išrink­tą geriau­sią kad­rą „Tri­bū­nos“, kurį užfik­sa­vo spor­tuo­jan­ti foto­gra­fė Ban­ga Balnaitė-Stonienė. Jos kad­re užfik­suo­tos tri­bū­nos, kurio­se belauk­da­mas krep­ši­nio rung­ty­nių užs­nū­do vyriš­kis.

Tai jau ant­ro­ji Klai­pė­dos mies­to spor­to foto­gra­fi­jos paro­da, kurios tiks­las doku­men­tuo­ti 2019 metų Klai­pė­dos mies­to spor­to įvy­kius. Pro­fe­sio­na­lų bei mėgė­jų foto­gra­fų dar­buo­se užfik­suo­tos var­žy­bų, tre­ni­ruo­čių, įvai­rių ren­gi­nių bei akty­vaus lais­va­lai­kio aki­mir­kos.

Šis kas­me­ti­nis ren­gi­nys ska­ti­na foto­gra­fų domė­ji­mą­si spor­tu bei spor­ti­nin­kų domė­ji­mą­si foto­gra­fi­ja.

Dėko­ja­me visiems kon­kur­so daly­viams tikė­da­mie­si, kad tokia Klai­pė­dos mies­to spor­to foto­gra­fi­jų paro­da - kon­kur­sas taps kas­me­ti­niu ren­gi­niu, ska­ti­nan­čiu foto­gra­fų domė­ji­mą­si spor­tu bei foto­ob­jek­ty­vo pagal­ba reziu­muo­jan­čiu mies­to spor­to bend­ruo­me­nės gyve­ni­mą.

Iki vasa­rio mėne­sio vidu­rio paro­da bus eks­po­nuo­ja­ma Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­nos II aukš­to fojė (aplan­ky­ti gali­ma are­no­je vyks­tan­čių ren­gi­nių metu). Po to paro­da per­si­kels į Klai­pė­dos basei­ną (Duby­sos g. 12), vėliau - į Klai­pė­dos leng­vo­sios atle­ti­kos manie­žo ant­rą­jį aukš­tą.

JAU GALI­MA PAMA­TY­TI. Klai­pė­dos mies­to spor­to foto­gra­fi­jų paro­da jau eks­po­nuo­ja­ma „Švy­tu­rio" are­no­je. Ją galima pama­ty­ti įvai­rių ren­gi­nių metu.

NUGA­LĖ­TO­JAS. And­re­jaus Zele­vo kad­ras „Visiš­ka B'ava­ri­ja“.

ŽIŪ­RO­VŲ SIM­PA­TI­JA. Balnaitės-Stonienės kad­ras „Tribūnos“.

 

 

Draugai

enform

balticum

ergoline logo

vakaru ekspresas

klaipeda logo